CoolPack

CoolPack 1.50

Miễn phí
Contains various animated and static design elements
Người dùng đánh giá
4.2  (143 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.50 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
IPU
Access the royalty-free collection of bars, buttons, and tiles of multiple sizes usable for your website, multimedia application, and programming project creation. Animates and still elements are available as GIF files with sizes ranging from 15x15 px (for buttons) to 125x35, 230x40, 500x25, 600x10, 600x10 and 600x15 px.
CoolPack là một bộ sưu tập các mô phỏng người mẫu refrigeration hệ thống. Người mẫu mỗi người có một mục đích riêng e.g. chu kỳ tích, dimensioning chính thiết bị lượng phân tích và -optimization. Như trình bày bởi những tên CoolPack là một bộ sưu tập các mô phỏng chương trình liên quan đến refrigeration. Nó gồm "Refrigeration vài đồ dùng", "EESCoolTools", và người tạm trú trong vùng yếu tố gọi là "cầm súng chặt vừa phải".
Thông tin được cập nhật vào: